بیوگرافی سفیر


 

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ترکیه محمد ابراهیم طاهریان فرد

ایشان پیش از این به عنوان سفیر ایران در کرواسی افغانستان و پاکستان مشغول به خدمت بوده است .