افزایش حجم صادارات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

افزایش حجم صادارات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

آمارها نشان می دهد که طی 40 سال پس از انقلاب اسلامی با وجود فشارهای داخلی و تحریم های خارجی، اقتصاد ایران به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی پیش رفته است. شاید بتوان گفت که تحریم های تحمیلی به ایران زمینه ای فراهم نموده است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی و واردات محور به یک اقتصاد مبتنی بر تولید ملی و صادرات محور تبدیل گردد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |