مدارک مورد نياز جهت تعويض گواهينامه رانندگی

بدينوسيله مدارک مورد نياز جهت تعويض گواهينامه رانندگی به شرح ذيل اعلم می گردد:


 
  1. اصل گواهينامه رانندگی.
  2. تصوير برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی .
  3. سه قطعه عکس جديد رنگی 4*3 زمينه سفيد ممهور به مهر نمايندگی. 
  4. برگه معاينه چشم با تاييد نمايندگی .
  5. اصل وکالتنامه پيگيری امور.

لزم به ذکر است افراد مذکور طبق مقررات داخل کشور می توانند شخصفا بفا مراجعفه بفه دفاتر پليس+ 1۰ امور مربوطه را پيگيری نمايند و در غير اينصورت وکيل قانونی بايد با در دست داشتن مدارک

فوق به دفتر وزارت امور خارجه (مستقر در شهرک آزمايش راهنمايی و رانندگی - تهران) مراجعه نمايند.


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |