ديدار با همسر سفير فقيد روسيه در انكارا
خانم طاهريان همسر سفير جمهوري اسلامي ايران در انكارا با حضور در رزيدانس سفير روسيه در انكار باخانواده اندري كارلوف سفير فقيد فدراسيون روسيه كه شب گذشته مورد هدف جنايتكارانه تروريستي قرار گرفت ديدار نمود . 
وي در اين ملاقات ضمن ابراز همدردي و ابراز تاثر با خانواده سفير روسيه اين اقدام جنايتكارانه وخشونت اميز را محكوم وتاكيد نمود اين جنايت موجب تاثر وتالم همه همسران و كادر جامعه ديپلماتيك ميباشد. در اين ديدار مادر سفير روسيه نيز حضور داشت .
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |