پيام سفير جمهوري اسلامي ايران براي سفارت و خانواده سفير روسيه در انكارا

در كمال تاثر از حادثه جنايتكارانه  ترور اقاي اندري كارلوف سفير فدراسيون روسيه در انكارا مطلع گرديدم. اين اقدام جنايتكارانه  تروريستي  ضايعه اي براي جامعه ديپلماتيك و مجامع بين المللي محسوب ميگردد. 

براي خانواده و همكاران وي صبر مسالت مينمايم.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |