سفارت  جمهوري اسلامي ايران ، ترور سفير روسيه در انكارا رامحكوم نمود.
سفارت جمهوري اسلامي ايران در انكارا ضمن ابراز همدردی با خانواده  سفير فدراسيون روسيه در انكارا ، با  غير انساني و جنايتكارانه توصیف کردن این اقدام تروريستي تاكيد نمود . اين عمل  جنایت کارانه بيانگر آن است كه تروریست های وابسته به جریانات افراطی و تكفير در راستاي دنبال نمودن  اهداف  و سناريو هاي ضد انساني خود به هيچ یک از موازین و معيار هاي حقوق بين المللی پايبند  نيستند و با قصد ايجاد نا امني و بحران مبادرت به اين  گونه جنايت هاي وحشيانه  می نمایند . 
اين جنايت و حوادث تلخ اخير  تروريستي در تركيه ، سوريه وعراق  اثبات نمود همبستگی و اتحاد  ميان تمام ملل و دولت های جهان برای یک مبارزه بی امان و  بدون تقسیم بندی و تفکیک تروریسم  به تروریست خوب و بد علیه تروریسم و افراط گرايي يك ضرورت است .
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |