اظهار هم دردی و تسلیت دولت و مردم ایران

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انفجار های شب گذشته در شهر وان وانفجار امروز در شهر الازیغ در شرق ترکیه را که منجر بهکشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از مردم بی گناهشده است را به شدت محکوم و با مردم و دولت کشوردوست و همسایه ترکیه اظهار هم دردی کرد و تسلیتدولت و و مردم ایران را به خانواده قربانیان این حوادثتلخ ابراز داشت.

وی همچنین اظهار داشت همانگونه که بارها اعلام داشتهایم جمهوری اسلامی ایران توسل به زور و هرگونه اقدامخشونت آمیز و تروریستی را در هر شکل و در هر کجا بهشدت محکوم و کشتار انسان های بی گناه را تقبیح و آنرا یک جنایت بشری تلقی می نماید.

قاسمی تاکید نمود به نظر می رسد دست های پلید وشومی در جهت ایجاد ناامنی و بی ثبات کردن منطقه بهخصوص در کشور های اسلامی تلاش های مذبوحانهخود را تشدید کرده است و لازم است دولت ها و مردممنطقه با هوشیاری تمام در مقابل این گونه اقداماتمخرب و ضد بشری با درایت و هوشمندی بیشتریبرخورد نمایند.

بی شک این گونه اعمال تروریستی هرگز نمی تواند بهاهداف ضد انسانی تروریست ها کمک نمایدبلکه به نظر می رسد این نوع اقدامات باعث همبستگی هرچهبیشتر مردم و ملت های منطقه برای مبارزه با این اعمالوحشیانه خواهد شد 

 

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |