دعوت به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط

 سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کشورهای همسایه را به پرهیز از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی دعوت کرد.

حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش در مورد ادعای اخیر رئیس جمهورترکیه ، ضمن دعوت از کشورهای همسایه به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط و پرهیز از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی، تاکید نمود: ادامه،پی گیری سیاست ها و اتخاذ مواضعی که خواسته یا ناخواسته منجر به حمایت از تروریسم در سوریه و عراق شده است تنها به تشدید بحران جاری در منطقه و افزایش مشکلات کشورهایی منجر می شود که به اجرای چنین سیاست هایی ادامه می دهند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از تغییر این سیاست ها و همراهی همه کشورهای منطقه در روند مبارزه با تروریسم و افراطی گری، استقبال می کند و برای تحقق این هدف آماده همکاری و هماهنگی با همسایگان خود است.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |